E
nclosed is a list of the important EU regulations in the scope of economy and finance governments. To each item a short description and subjective opinion are attached.

REGULATIONS

1. Wniosek dotyczący projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017. COM(2016)300
zestawienie
COM(2016)300

Z
godnie z propozycją Komisji Europejskiej, wysokość środków na przyszłoroczne zobowiązania (CA) wyniesie 156,6106 mld EUR, co w porównaniu z rokiem bieżącym oznacza to wzrost o +1,4%. Równocześnie, planowane wydatki na płatności (PA) wyniosą 134,2786 mld EUR, co w porównaniu z tegorocznym budżetem stanowi spadek o 6,4%. Co istotne, KE proponuje wykorzystanie:
• Instrumentu Elastyczności w pełnej kwocie (0,530 mld EUR) limitu na rok 2017;
• Globalnego Marginesu Zobowiązań w wysokości 1,265 mld EUR;
• Marginesu na Nieprzewidziane Wydatki w kwocie 1,1644 mld EUR.
Tradycyjnie, w przedłożonych przez KE planach, największe środki przypisane zostały działowi 2 - Trwały wzrost gospodarczy (55,23 mld EUR) i działowi 1b - Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (37,35 mld EUR). Co ciekawe, zaproponowano relatywnie duży wzrost nakładów na wydatki administracyjne.
Unofficial comments:

Podobnie jak w latach poprzednich, przedstawione przez KE propozycje mają charakter zachowawczy i są pokłosiem sporu politycznego jaki towarzyszył uzgadnianiu ram finansowych na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania polityczno-gospodarcze w UE, a zwłaszcza w strefie euro, rosnące niezadowolenie społeczne z powodu utrzymującego się bezrobocia, malejącą konkurencyjność gospodarki unijnej wobec gospodarki światowej, a także realne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego i militarnego wielu krajów członkowskich, proponowane środki budżetowe są nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb.
Po Brexicie, z nową siłą wybuchły spory co do przyszłego kształtu unijnego budżetu oraz konieczności pozyskania nowych źródeł jego finansowania, głównie w oparciu o tzw. środki własne. Stawia się tezę, że środki budżetowe były do tej pory źle wydawane. Obecnie, głośno się postuluje o obniżenie nakładów zarówno na politykę rolną, jak i politykę spójności. Co ciekawe, wśród zwolenników redukcji programów strukturalnych znajdują się politycy z krajów spoza starej 15-tki.
Należy oczekiwać, że kwestie budżetów UE na 2017 rok i lata następne zdominują większość debat politycznych w najbliższym czasie.


office@wma-audit.com