CEL ZAJĘĆ
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw transportowych oraz kosztów świadczonych przez nie usług.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Podstawowe pojęcia dotyczące rynku towarów i usług. Formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw. Finanse przedsiębiorstwa (Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi oraz kształtowanie struktury kapitału inwestycyjnego. Leasing, kredyty, fundusze UE. Analiza sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem finansowym. Polityka podatkowa firmy.) Koszty usług transportowych.

WYMOGI

Zaliczenie wykładu:

Trzypunktowy egzamin pisemny: zadanie rachunkowe i dwa pytania otwarte.

Zaliczenie ćwiczeń/projektu:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach oraz wykonanej pracy semestralnej obejmującej - opracowanie i ocena opłacalności autorskiego projektu inwestycyjnego (opis projektu, źródło finansowania inwestycji, ocena opłacalności, analiza ryzyka). W wypadkach wątpliwych, dodatkowy sprawdzian wiedzy na ostatnich zajęciach.

LITERATURA

Podstawowa:

[1]Jan Śliwa, Krystyna Hajduk-Popławska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydział Zarządzania UW 2007.
[2] Stanisław Marciniak, Eryk Głodziński, Małgorzata Krwawicz, Ekonomika przedsiębiorstw produkcyjnych dla inżynierów, Wydawnictwo PW 2013.
[3] K.Bentkowska-Senator, Z.Kordel, J.Waśkiewicz, Polski transport samochodowy, rynek-koszty-ceny, ITS 2013

Uzupełniająca:

[1] R.Brealy, S.Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999
[2] W. Bień: Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menadżerów). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2002

MATERIAŁY do ĆWICZEŃ
N
a ćwiczeniach, większość analiz zostanie przeprowadzona o dane ze sprawozdań finansowych wybranych firm transportowych. Zaleca się także pobranie pliku DANE, a nastęnie wydrukowanie go i przynoszenie na kolejne zajęcia.

PRACA SEMESTRALNA
W
ramach pracy semestralnej należy wykonać projekt polegający na zbadaniu warunków techniczno-finansowych współpracy z InPost w zakresie obsługi klientów korzystających z paczkomatów na terenie wybranego miasta wojewódzkiego.
rysunek
Slajd 1. Założenia
S
lajd po prawej stronie przypomina założenia wyjściowe, jakie należy przyjąć w początkowej fazie projektu.

rysunek
Slajd 2. Paczkomaty In-Post'u.
N
a stronie In-Post'u https://twoj.inpost.pl/pl/przesylki/paczkomatyKLIKNIJ> można znaleźć warunki techniczne i cenowe, na których firma ta świadczy swoje usługi.

rysunek
Slajd 3. Drony
S
lajd obok przypomina o dynamicznie rozwijającym się rynku dronów, które mogą być wykorzystywane jako szybki środek transportu.

e-mail: student@wma-audit.com