KONTAKT
W
razie potrzeby, należy kontaktować się drogą mailową pisząc na adres: student@wma-audit.com W celu przyśpieszenia procesu odpowiedzi na zadane pytanie, w tytule wiadomości należy kolejno podać: swoje nazwisko, imię, nr indeksu, grupę, skróconą nazwę przedmiotu według następujacego schematu: Kowalski;Jan;nr albumu;grupa;skrót przedmiotu. (Kolejne pola oddzielone są średnikami, bez spacji.)
Przykładowo: mail

Skróty przedmiotów:
[ERASMUS]
[EPiKCUT] Ekonomika Przedsiębiorstwa i Kształtowanie Cen Usług Transportowych
[FP] Finanse Przedsiębiorstw
[FPzFUE] Finansowanie Projektów z Funduszy UE
[ODH] Organizacja Działalnosci Handlowej
[OiLS] Organizacja i Logistyka Sprzedaży
[PFiB] Podstawy Finansów i Bankowości
[PD] Prace dyplomowe

WYKŁAD
C
o do zasady, każdy blok wykładów, obejmujący wybrane kwestie z obszaru teorii i praktyki, stanowi kompendium wiedzy umożliwiające zainteresowanym osobom:
[1] zaliczenie przedmiotu bez korzystania z dodatkowej literatury
[2] kontynuację samodzielnych studiów w danej dziedzinie
Z tego powodu, chociaż obecność na wykładach nie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego przedmiotu, to jest bardzo zalecana.

Z
asady korzystania z prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach.
Co do zasdy, prezentacje multimedialne z wykładów/ćwiczeń nie są udostępniane studentom. Dozwolone jest ich fotografowanie, filmowanie bądż nagrywanie audio.

F
orma zaliczenia wykładu.
Egzamin jest pisemny. Składa się z trzech pytań: dwóch pytań otwartych (odnoszących się do kwestii teoretycznych) i jednego weryfikującego praktyczne umiejętności zdającego (np. w formie zadania rachunkowego).
UWAGA!
[1] pytania będą prezentowane na ekranie. Nie trzeba ich przepisywać;
[2] prace mają być wyraźnie podpisane (drukowanymi literami) według sekwencji: nazwisko, imię, grupa, data;
[3] kolejność odpowiedzi jest dowolna. Należy jedynie zaznaczyć, którego pytania dana odpowiedź dotyczy (np. ad.2);
[4] przy zadanich rachunkowych, warunkiem koniecznym do zaliczenia odpowiedzi, jest przeprowadzenie pełnych wyliczeń. (Podanie samego wyniku końcowego jest niewystarczające.);
[5] należy odpowiadać ściśle na zadane pytanie. Pisanie nie na temat może skutkować obniżeniem oceny, zwłaszcza gdy student popełni kardynalne, dyskredytujące błędy.

ĆWICZENIA I PROJEKTY
W
arunkiem zaliczenia ćwiczeń/projektu jest aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz terminowe oddanie pracy semestralnej, wykonanej ściśle według wskazówek wykładowcy.

F
orma i sposób przygotowania prac semestralnych.
Prace semestralne należy sporządzić i dostarczyć w wyznaczonym terminie, najpóżniej na jeden dzień przed datą ostatnich zajęć, w dwóch formach: elektronicznej i "materialnej".Niedotrzymanie wyznaczonego terminu wiąże się z obowiązkiem pisania sprawdzianu na ostatnich zajęciach.

Forma elektroniczna:
Praca semestralna powinna zostać przesłana na adres: student@wma-audit.com w dwóch plikach:
[1] opis w formacie pdf;
[2] wyliczenia w formacie xls (excel).

Forma "materialna":
Praca semestralna powinna zostać "fizycznie" dostarczona wykładowcy w dwóch częściach: papierowej i płytki CD. Na płytce mają zostać zapisane, w arkuszu excle'a, wszystkie przeprowadzone przez studenta wyliczenia. Zarówno wydruk, jak i płytka CD muszą zostać właściwie opisane według shematu: nazwisko, imię i numer indeksu studenta, symbol grupy i data.

MATERIAŁY DODATKOWE
[UWAGA]
Niektóre zakładki (np.FP, PFiB, EPiKCUT) zawierają dodatkowe materiały informacyjne, w tym pliki do pobrania.

e-mail: student@wma-audit.com