CEL ZAJĘĆ
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i kategoriami nauki o finansach i bankowości, traktowanej jako wiedza teoretyczna i nauka stosowana. Wykład, obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu analizy rentowności projektów inwestycyjnych, finansów publicznych, międzynarodowych i bankowości, stanowi kompendium wiedzy umożliwiające zainteresowanym osobom kontynuację samodzielnych studiów w tej dziedzinie.

TREŚCI KSZTAŁCENIA
Finanse jako wiedza teoretyczna i nauka stosowana. Pieniądz i jego substytuty. Popyt i podaż pieniądza. Mnożnik pieniądza bankowego. Stopy procentowe. Kursy walutowe. Rynki finansowe i walutowe. Bank centralny i system bankowy w Polsce. Polityka pieniężna i kursowa NBP. Operacje otwartego rynku. Nadzór bankowy. Zmiany wartości pieniądza w czasie. Cash flow. Źródła finansowania i metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Ryzyko finansowe i sposoby jego minimalizacji. Derywaty finansowe. System finansów publicznych i jego funkcje. Polityka finansowa państwa, jej cele i sposoby realizacji. Budżet państwa; struktura, proces tworzenia i realizacji. Źródła finansowania deficytu budżetowego. Skuteczność polityki fiskalnej i pieniężnej. Wykres Swan’a. Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe systemy walutowe. Standard złota. Euro i europejska unia monetarna. Przyczyny i skutki zadłużenia międzynarodowego. Międzynarodowe organizacje finansowe.

FORMA ZALICZENIA WYKŁADU
Trzypunktowy egzamin pisemny (jedno zadanie rachunkowe i dwa pytania otwarte).

LITERATURA PODSTAWOWA
[1] R.Brealy, S.Myers: Podstawy finansów przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1999
[2] Bankowość, Podręcznik akademicki pod red. L.Jaworskiego i Z.Zawadzkiej, Poltex, Warszawa 2000
[3] W.Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej. Poznań 2000.

MATERIAŁY

zadanie_01
Zadanie 01. Przykład wykorzystania metod dyskontowych do wyceny obligacji.
Przykład na wycenę obligacji kuponowej
U
względniwszy średni poziom rentowności alternatywnych papierów wartościowych o tym samym stopniu ryzyka (r), pewien inwestor kupił dwuletnią obligację kuponową za 192,7679 zł. Oblicz i wskaż wartość nominalną tej obligacji (N) wiedząc, że inwestor sprzedając ją po roku za kwotę 196,2617 zł osiągnął dodatkowy zysk z tytułu wypłaconego mu kuponu (C)w wysokości 5,1875%.

rysunek
Slajd 1. Grosz do grosza ...
WILDE, FRANKLIN I INNI O PIENIĄDZACH...

O
scar Wilde: "Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni."

B
enjamin Franklin: "Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć."

P
aul Getty: "Jeśli możesz policzyć, ile masz pieniędzy, to nie jesteś specjalnie bogaty."

O
scar Wilde: " Pieniądze są po to, aby je wydawać. A zatem oszczędzanie jest marnotractwem."

A
lighieri Dante: "Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć."

J
Julian Tuwim: "Aby poznać się z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić."

J
an Kochanowski: "Ale kto ma pieniądze, ten ma wszytko w ręku: Jego władza, jego są prawa i urzędy."
rysunek
Slajd 2. Bankier (lichwiarz)z żoną. Quentin Matsys, 1514.
PRO MEMORIA
B
ankier z żoną to obraz olejny namalowany na desce przez Quentin'a Matsys'a w 1514 roku. Zdaniem historyków sztuki, dzieło Matsys'a jest pełne symboliki. Między innymi, w lustrze na pierwszym planie, widać odbicie twarzy osoby, której nie ma na obrazie. Być może jest to autoportert samego malarza. Jednak część historyków uważa, iż twarz czytającej osoby symbolizuje życie kontemplacyjne, w którym postępuje się moralnie. Tymczasem uwaga bankiera i jego żony koncentruje sie na złocie. Co znamienne, kobieta odwraca spojrzenie od trzymanego w ręku modlitewnika.
Sam obraz i słynne słowa Św. Mateusza "albowiem źródłem wszelkiego zła jest chciwość" świetnie ilustrują dylematy wszystkich graczy giełdowych, którzy szukając doraźnych zysków nie zachowują zdrowego rozsądku.

D
la tych, co wszystko stracą, niech pocieszeniem będzie piękna pieśń Niny Simon: "Ain't Got No (I Got Life)"