COVID-19
Nadzwyczajna sytuacja, związana z pandemią koronawirusa, spowodowała istotne zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów, zaliczeń oraz innych tradycyjnych form weryfikowania akademickiej wiedzy. Większość krajowych i zagranicznych uczelni decyduje się na kontynuowanie procesu nauczania on-line, co wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami technicznymi zarówno dla samych studentów, jak i wykładowców. Pomimo powszechnej dostępności internetu w Polsce, parametry sieci oraz sprzętu informatycznego, którym dysponują niektórzy studenci, mogą w niektórych wypadkach utrudnić proces zdawania egzaminu. Drugi problem to brak możliwości bezpośredniego monitorowania zachowań studentów, którym podczas egzaminu nie wolno korzystać z niedozwolonych pomocy naukowych lub pomocy osób trzecich. Wymóg użycia przez zdających odpowiedniej jakości kamer i mikrofonów, w wielu wypadkach wiązałoby się z poniesieniem przez studentów dodatkowych kosztów finansowych.

MOODLE
Platforma Moodle jest sprawdzonym narzędziem do weryfikowania wiedzy uczniów i studentów na całym świecie. Jej rozbudowane funkcjonalności umożliwiają śledzenie każdego logowania studenta i przebiegu jego aktywności na platformie, w tym egzaminów, z dokładnością do jednej sekundy. Na platformie Moodle można egzaminować praktycznie nieograniczoną liczbę studentów w ramach różnych kierunków i przedmiotów. Aby przystąpić do egzaminów on-line, studenci muszą wcześniej przeprowadzić odpowiednią procedurę rejestracyjną, zgodną z zamieszczonymi tu informacjami. W szczególności:
* utworzyć na platformie Moodle swoje konto;
* zapisać się do odpowiedniego kursu, wykorzystując wcześniej przesłane im hasło grupowe;
* w wyznaczonym czasie otworzyć swój test za pomocą przesłanego im hasła.


WYMOGI

Zaliczenie wykładu:


Co do zasady, egzamin on-line trwa 45 minut i, w zależności od przedmiotu, obejmuje kilkadziesiąt poleceń o różnym stopniu trudności i możliwej do zdobycia punktacji. Przykładowo, egzamin z Podstaw finansów i bankowości standardowo obejmuje: jedno zadanie do policzenia (za 15 punktów) z czasem 15 minut najego rozwiązanie i 30 pytań (z odpowiedziami wielokrotnego wyboru) z czasem po 1 minucie na każdą odpowiedź.

* Zaznaczenie jakiejkolwiek złej odpowiedzi lub jej brak oznacza przyznanie studentowi 0 punktów z tej odpowiedzi.

* Zaliczenie egzaminu wymaga zdobycia przynajmniej 27 punków (na 45 możliwych).

Zaliczenie ćwiczeń/projektu:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie frekwencji i aktywności na zajęciach oraz wykonanej pracy semestralnej obejmującej - opracowanie i ocenę opłacalności autorskiego projektu inwestycyjnego (opis projektu, źródło finansowania inwestycji, ocena opłacalności, analiza ryzyka) lub dokonanie oceny sytuacji finansowej wybranego przedsiębiorstwa w oparciu o metody wskaźnikwe. W wypadkach wątpliwych, dodatkowy sprawdzian wiedzy na ostatnich zajęciach.

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA

U
kazane poniżej slajdy mają charakter instruktażowy. Na przykładzie Jana Kowalskiego, pokazują krok po kroku procedurę rejestracji na platformie Moodle, zapisywania się na odpowiedni kurs i logowania do właściwego testu.

strefa-studenta
Slajd 1. Strefa studenta
A
by można było przystąpić do egzaminu/zaliczenia on-line, należy najpierw zarejestrować się w Strefie Studenta pod linkiem: https://www.wma-audit.com/moodle_new/
Na stronie powitalnej widać między innymi:
* Ogłoszenia dotyczące witryny [1]
* Dostępne kursy [2]
Aby przystąpić do egzaminu/zaliczenia z danego przedmiotu, należy kliknąć we właściwą zakładkę, np. Podstawy finansów i bankowości. [3]

pierwszy-raz-w-serwisie
Slajd 2. Pierwszy raz w serwisie
B
ędąc pierwszy raz w serwisie, należy utworzyć indywidualne konto dostępu.

Uwaga!!!
Przed kliknięciem w przycisk Zacznij od utworzenia nowego kontaktu (1), należy dokładnie zapoznać się z Klauzulą informacyjną z klauzulą zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Należy pamiętać, że rejestrując się na platformie Moodle pod adresem: https://www.wma-audit.com/moodle_new/ automatycznie wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wealth Management Advisors – Audit & Financial Service Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 9/27, 01-211 Warszawa, w celu archiwizacji wykonanych prac/projektów zaliczeniowych oraz wyników egzaminów.

nowe-konto
Slajd 3. Nowe konto
Z
akładając nowe konto należy podać:

* Nazwę użytkownika [1] - dopuszczalne są jedynie małe litery!!
* Hasło [2] - musi mieć co najmniej 8 znaków, co najmniej 1 liczbę, co najmniej 1 małą literę, co najmniej 1 dużą literę, co najmniej 1 znak niealfanumerycznych, taki jak *, -, lub #
* e-mail (z pwodów technicznych, najlepiej inny adres niż uczelniany) [3]
* Imię [4]
* Nazwisko [5]
* Nr indeksu [6]
a następnie kliknąć w przycisk Utwórz moje nowe konto [7].

skutki-błędnej-rejestracji
Slajd 4. Skutki błędnej rejestracji
W
pisując dane do formularza, należy dochować odpowiedniej staranności. Należy także zapamiętać lub zapisać nazwę użytkownika, hasło i adres mailowy, który był wykorzystany podczas rejestracji. Ewentualne błędy uniemożliwią przeprowadzenie kolejnej rejestracji z tymi samymi danymi !!!

zawiadomienie-o-wysyłce-potwierdzającego maila
Slajd 5. Zawiadomienie o wysyłce potwierdzającego maila
P
o prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, ukaże się komunikat, że na adres mailowy użyty podczas rejestarcji została wysłana instrukcja, jak zakończyć procedurę.

link-potwierdzający-rejestrację
Slajd 6. Link potwierdzający rejestrację
N
a właściwej skrzynce mailowej należy otworzyć wiadomość Potwierdzenie dla konta Strefa Studenta. Kliknięcie w przysłany link [1] kończy pierwszy etap rejestracji.

zakończenie-procesu-rejestracji
Slajd 7. Zakończenie procesu rejestracji
Z
akończenie pierwszego etapu rejestracji zostanie potwierdzone odpowiednim komunikatem systemu Moodle.

procedura-do-logowania-się-do-strefy-studenta
Slajd 8. Procedura logowania się w Strefie Studenta
P
o zakończeniu procesu rejestracji, istnieje możliwość wielokrotnego logowania się w Strefie Studenta poprzez wpisanie właściwej Nazwy użytkownika i hasła [1].

kokpit-i-wybór-kursu
Slajd 9. Kokpit i wybór kursu
P
o prawidłowym zalogowaniu się w Strefie Studenta, po lewej stronie witryny ukaże się dostęp do Kokpitu wraz z zakładką Kursy [1].
Aby wybrać właściwy przedmiot należy kliknąć w tę zakładkę.

kategorie-przedmiotów
Slajd 10. Kategorie przedmiotów
W
szystkie przedmioty podzielone są według odpowiednich kategorii:

* FINANSE I BANKOWOŚĆ [1]
* ZARZĄDZANIE BIZNESEM [2]
* WARUNKI [3]
Klikając w odpowiednią kategorię uzyskuje się dostęp do właściwych przedmiotów.

zapisy-na-kurs
Slajd 11. Początek procedury zapisu na wybrany kurs
P
rzykładowo, poprzez kliknięcie w kategorię FINANSE I BANKOWOŚĆ otwiera się dostęp do przedmiotu Podstawy finansów i bankowości. [1]

zapisywanie samodzielne
Slajd 12. Zapisywanie samodzielne
U
prawnione osoby (znajdujące się na aktualnych listach dziekańskich) otrzymają za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni jednorazowy Klucz dostępu [1] do kursu. Po jego wpisaniu i kliknięciu w przycisk Zapisz mnie, proces zapisywania się na kurs zostanie zakończony.


TUTORIAL
J
est zalecane, aby osoby planujące przystąpienie do jakiegoś testu on-line w Strefie Studenta, po zarejestrowaniu się na platformie, przeszły PRÓBNY TEST znajdujący się pod zakładką TESTY TECHNICZNE. (https://www.wma-audit.com/moodle/course/view.php?id=7) Pozwoli to zapoznać się z techniką zdawania i może w przyszłości zaoszczędzić wiele niepotrzebnych nerwów.
Ten prosty quiz umożliwia przetestowanie technicznych aspektów zdawania testu w Strefie Studenta. Składa się jedynie z trzech pytań z podstaw matematyki i jednego formalnego oświadczenia, że:
* zdający zapoznał się z informacjami znajdującymi się pod adresem: https://wma-audit.com/exams.html#rejestracja
* rozumie i akceptuje zasady zdawania egzaminu on-line;
* przynajmniej raz przeszedł PRÓBNY TEST.

W trakcie quizu należy zaznaczać jedynie prawidłowe odpowiedzi. Zaznaczenie chociaż jednej złej odpowiedzi będzię skutkować przyznaniem zera punktów. Pytania są ułożone sekwencyjnie, tzn.należy odpowiadać na nie po kolei, bez możliwości "skakania" po pytaniach lub powrotu do poprzednich. Czas testu to 3 minuty. Po lewej stronie widać upływający czas. Dla potrzeb tego ćwiczenia, liczba podejść jest rozszerzona do 3, a hasło dostępu to Test
Podczas rzeczywistego testu, podejście na ocenę będzie tylko jedno, a hasło dostępu zostanie ujawnione z 24 godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do właściwwgo terminu egzaminu.


probny_test
Slajd 1. Próbny test.
O
soby, które wcześniej założyły swoje konto na platformie Moodle, po zalogowaniu się w Strefie Studenta mogą zapisać się na kurs TESTY TECHNICZNE z kluczem dostępu: Testy!
Po prawidłowym przeprowadzeniu zapisu, w Kokpicie (po lewej stronie witryny) w pozycji Moje kursy pojawi się zakładka TESTY TECHNICZNE. Równocześnie, otworzy się dostęp do quizu PRÓBNY TEST [1].
Przed przystąpieniem do testu, należy dokładnie zapoznać się z dołączoną do niego informacją. Następnie, należy kliknąć w przycisk PRÓBNY TEST [1].

probny_test_2
Slajd 2. Próbny test (2).
P
o kliknięciu w przycisk PRÓBNY TEST otworzy się następna strona z informacją o:
* liczbie dostępnych podejść [1] – co do zasady, za wyjątkiem próbnego testu, takie podejście będzie tylko jedno;
* potrzebie znajomości hasła dostępu do quizu [2] – w przypadku próbnego testu jest to: Test
* o dostępnym limicie czasu [3] – standardowo jest to 45 minut.

Klikając przycisk Spróbuj teraz rozwiązać test [4] uaktywni się nowe okno: Hasło.

haslo
Slajd 3. Hasło
P
o wpisaniu Hasła dostępu quizu (dla potrzeb tego ćwiczenia hasło dostępu to: Test), należy kliknąć w przycisk Rozpocznij próbę [4].

oswiadczenie
Slajd 4. Oświadczenie
P
o uruchomieniu quizu, w bloku Nawigacja w teście widać cztery ponumerowane prostokąty [1], których liczba odpowiada liczbie poleceń w quizie. (W tym wypadku jest ich 4.) Pogrubiona ramka pierwszego prostokąta wskazuje, że zdający jest przy pierwszym pytaniu.
Poniżej widać timer [2] wskazujący, ile czasu pozostało do zakończenia quizu.

Uwaga!!!
Ponieważ pierwszy punkt quizu ma charakter oświadczenia, nie jest on oceniany. Jednak zaznaczenie odpowiedzi Fałsz [3] z „automatu” skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej.

Po wybraniu odpowiedzi, kliknięcie w przycisk Następna strona [4] pozwala przejść do kolejnego pytania.

Uwaga!!!
Co do zasady, w każdym quizie, pytania ułożone są sekwencyjnie. To oznacza, że na pytania należy odpowiadać po kolei, bez możliwości „skakania” po pytaniach, w szczególności bez możliwości powrotu do wcześniejszych odpowiedzi.

zadanie-numeryczne
Slajd 5. Zadanie numeryczne.
K
olejne, drugie pytanie symbolizuje „praktyczną” część quizu, która najczęściej jest najbardziej pracochłonna. Przykładowo, jeżeli dane polecenie dotyczy wyceny 4 letniej obligacji kuponowej i wymaga wybrania prawidłowej odpowiedzi z kilku możliwości, to przedtem należy dokonać odpowiednich obliczeń. Aby wykluczyć ryzyko wyboru odpowiedzi na „chybił trafił” lub co gorsza korzystania z niedozwolonych pomocy, zdający test zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 60 minut od momentu zakończenia testu, pod rygorem wyzerowania punktacji za dane zadanie, swoje notatki z obliczeniami:
* opatrzyć aktualną datą, swoim imieniem i nazwiskiem, nr indeksu oraz własnoręcznym podpisem;
* zeskanować je lub sfotografować,
* przesłać je mailowo na adres student@wma-audit.com zaznaczając w temacie maila swoje imię, nazwisko, nr indeksu i przedmiot, z którego był test.


Uwaga !!!
„Praktyczna” część quizu wyceniona jest na odpowiednio dużą ilość punktów (np. 15 z 45 możliwych do osiągnięcia). Zakłada się przy tym, że rozwiązanie zadania wymaga odpowiednio dużo czasu, najczęściej około 15 minut. Jednak, to zdający decyduje ostatecznie ile czasu chce poświęcić na tę część quizu. (N.B. System Moodle rejestruje z dokładnością 1 sekundy ile czasu zajęła zdającemu odpowiedź na kolejne pytanie. Eliminuje to takie nieuczciwe zachowania, kiedy obliczenia wymagające kilkunastu minut są przeprowadzane w ciągu jednej, czy dwóch minut.)

odpowiedzi-wielokrotnego-wboru
Slajd 6. Pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru.
K
olejne pytanie jest przykładem pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Co do zasady, wśród różnych propozycji, jedna, kilka lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawdziwe. Może się również zdarzyć, że wszystkie, jedna lub kilka będzie błędnych.
Aby uniknąć sytuacji, kiedy zdający zaznaczy wszystkie odpowiedzi jednocześnie, albo będzie je zaznaczał „na chybił trafił” obowiązuje zasada: należy zaznaczać jedynie prawidłowe odpowiedzi. Zaznaczenie chociaż jednej złej będzie skutkować przyznaniem zera punktów za dane pytanie.

punktacja
Slajd 7. Punktacja czątkowa.
C
zwarte i ostatnie pytanie z próbnej serii również jest przykładem pytania z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Jak łatwo zauważyć, kilka z nich jest prawidłowych. Aby dostać maksymalną punktację należy zaznaczyć wszystkie dobre odpowiedzi. Jeżeli zaznaczy się mniej, system przyzna odpowiednio mniejszą ilość punktów, albo w przypadku pytania za jeden punkt jego część ułamkową.
Gdyby dodatkowo zaznaczano odpowiedź [d], która jest nieprawidłowa, system automatycznie wyzerowałby punktację za to zadanie, pomimo że odpowiedzi [a] i [f] są prawidłowe.

Ponieważ jest to ostatnie pytanie w quizie, można samemu zakończyć test klikając przycisk Zapisz podejście [3]. Jeżeli nie zrobimy tego sami, to po upływie wyznaczonego czasu, system zrobi to automatycznie. Dlatego warto obserwować timer [1], który pokazuje ile czasu pozostało do zakończenia testu. Kiedy test będzie się zbliżał ku końcowi, timer będzie zmieniał swój kolor na coraz bardziej czerwony.

automatyczne-wystawianie-ocen
Slajd 8. Automatyczne wystawianie ocen.
K
ażdy test na platformie Moodle przebiega bez bezpośredniego udziału egzaminatora. Również oceny cząstkowe za poszczególne pytania i ocena końcowe są „wystawiane” przez system.
Egzaminator ma dostęp do szczegółowego raportu z przebiegu poszczególnych egzaminów. Przykładowo, na skanie zamieszczonym obok widać, że Jan Kowalski przystąpił do testu, który:
* rozpoczął się 5 sierpnia 2020 roku o godzinie 21:26;
* trwał 3 min. i 1 sek.;
* zakończył się wynikiem 1,6 pkt na 3 pkt możliwe (53,33% maksymalnej oceny).

System odnotował odpowiedzi cząstkowe udzielone przez zdającego oraz czas, jaki on poświęcił poszczególnym zadaniom.
Po lewej stronie, w bloku NAWIGACJA W TEŚCIE, widać graficzne podsumowanie quizu. Na trzy pytania udzielono jednej odpowiedzi prawidłowej (kolor zielony) i dwóch odpowiedzi niepełnych (kolor pomarańczowy). Pierwsze pytanie, jako oświadczenie, nie było przez system oceniane (kolor szary).

Uwaga!!!
Podczas zdawania testu, zdający może dokonywać zrzutów poszczególnych ekranów z zaznaczonymi przez siebie odpowiedziami. W ten sposób będzie miał natychmiastowy dostęp do podobnych danych, jakimi dysponuje egzaminator. W razie ewentualnych zastrzeżeń, co do punktacji cząstkowej otrzymanej podczas testu, zdający może przesłać egzaminatorowi odpowiednie skany swoich odpowiedzi wraz z uzasadnieniem zgłaszanych wątpliwości.